Nabór do Zespołu Szkół Specjalnych nr 1
Podstawowe dokumenty:

1. Orzeczenie publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej o niepełnosprawności intelektualnej dziecka w stopniu lekkim lub umiarkowanym i potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Podanie rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły. Wzór dokumentu dostępny poniżej i w sekretariacie szkoły.
3. Ostatnie świadectwo szkolne
4. Jeżeli uczeń będzie przyjmowany do klasy I szkoły ponadpodstawowej - Świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu.

Podanie o zorganizowanie wczesnego wspomagania rozwoju: podanie
Podanie o przyjęcie do Przedszkola Specjalnego nr 10 : podanie
Podanie o przyjęcie do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6: podanie
Podanie o przyjęcie do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6 w zespole edukacyjno-terapetycznym: podanie
Podanie o przyjęcie do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6 i przydzielenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych: podanie
Podanie o przyjęcie do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 1 im. Jana Pawła II: podanie
Podanie o przyjęcie do Specjalnej Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 im. Jana Pawła II: podanie
Zaświadczenie o odbywaniu praktyki: podanie