Funkcję psychologa w naszej szkole pełni
pani Aleksandra Gawinecka.


GODZINY PRACY PSYCHOLOGA

PONIEDZIAŁEK     ....................
WTOREK     ....................
ŚRODA     8:30-13:30
CZWARTEK    8:30-13:30
PIĄTEK     8:30-13:30Do najważniejszych zadań psychologa należy:


1. Poznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia, oraz prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, jak również organizowanie odpowiednich form pomocy psychologiczno pedagogicznej, takich jak działania profilaktyczne, mediacyjne i interwencyjne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.

2. Diagnozowanie potencjalnych możliwości ucznia oraz organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak również wspieranie mocnych stron ucznia.

3. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.

4. Organizacja i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

5. Zapewnienie pomocy uczniom z zakresu doradztwa w wyborze kierunku dalszego kształcenia i zawodu.

6. Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.

Opracowanie: Aleksandra Gawinecka