Plan pracy z rodzicami

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

NA ROK SZKOLNY 2017/2018.

 

CEL OGÓLNY:

  • wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udział  w tworzeniu warunków do  wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

  • przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,
  • wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
  • wszechstronny rozwój dziecka,
  • nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
  • dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola  i środowiska rodzinnego,
  • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,
  • włączenie rodziców do życia grupy i przedszkola,
  • zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola.
LP TEMAT CEL FORMA TERMIN
1. Zebranie informacyjno- organizacyjne. Zapoznanie rodziców  z zasadami funkcjonowania przedszkola i grupy. Zebranie ogólne.

Zebranie grupowe.

Wrzesień

2017

2. Kontakty indywidualne
z rodzicami.
Omawianie na bieżąco i systematycznie spraw związanych z funkcjonowaniem dziecka w grupie, dzielenie się informacjami nt. osiągnięć edukacyjno-wychowawczych dzieci. Rozmowy indywidualne.

Konsultacje

z nauczycielem.

 

Rok szkolny

2017/2018

3. Systematyczne prezentowanie prac plastyczno-technicznych oraz innych wytworów dzieci na tablicy. Dostarczanie bieżących informacji o osiągnięciach plastycznych, technicznych, graficznych dzieci. Prace dzieci.

 

Rok szkolny

2017/2018

4. Aktualnie realizowana tematyka w poszczególnych grupach. Zapoznanie z tygodniowymi, tematami kompleksowymi. Informacje na tablicach grupowych. Rok szkolny

2017/2018

5. Organizacja zajęć  i zabaw prowadzonych przez rodziców. Włączanie rodziców w proces dydaktyczno-wychowawczy. Zajęcia prowadzone przez rodziców. Terminy do uzgodnienia.
6. Współudział rodziców w pracach na rzecz grupy i przedszkola.

 

Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola.

 

Pomoc rodziców w realizacji tematyki tygodniowej. Rok szkolny

2017/2018

7. Organizacja uroczystości grupowych i przedszkolnych. Integracja środowiska rodzinnego.

Promowanie dobrego wizerunku przedszkola.

Pomoc rodziców.

 

 

Rok szkolny
2017/2018.  
8. Akcje charytatywne Integracja środowiska lokalnego. Zbiórka darów. Termin do uzgodnienia.
9. Zorganizowanie spotkań ze specjalistami w przedszkolu:

Do uzgodnienia z rodzicami

Rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.

 

Warsztaty. roku szkolnego
2017/2018 
10. Dni otwarte w przedszkolu. Akcja promocyjna placówki dla przyszłych przedszkolaków. Zwiedzanie przedszkola. Zajęcia otwarte   Marzec  – kwiecień 2018.
11. Spotkanie adaptacyjne dla rodziców nowych przedszkolaków. Wsparcie rodziców  w przygotowaniu dzieci do przedszkola, pomoc w adaptacji nowych przedszkolaków. Zebranie. Czerwiec 2018
12. Zorganizowanie wypożyczalni bajek terapeutycznych dla rodziców Wsparcie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i innych Wypożyczanie Wrzesień 2017 – Czerwiec 2018

 

 

 

Opracowała: mgr Agnieszka Renkiewicz