Funkcję pedagoga w naszej szkole pełnią
panie mgr Monika Dittmann oraz mgr Violetta Suchomska.


GODZINY PRACY PEDAGOGA

mgr Violetta Suchomska

PONIEDZIAŁEK     7:40-10:40
WTOREK     ....................
ŚRODA     8:45-9:45 i 10:30-13:00
CZWARTEK    9:35-10:35
PIĄTEK     7:45-13:45mgr Monika Dittmann

PONIEDZIAŁEK     12:30-13:30
WTOREK     9:00-13:30 i 14:30-16:00
ŚRODA     12:30-13:30
CZWARTEK    9:00-12:30
PIĄTEK     12:30-13:30Zadania realizowane przez pedagoga:


Zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniom.

- edukacja w zakresie uzależnień; dostarczenie podstawowej wiedzy o szkodliwości zażywania: narkotyków, nikotyny, narkotyków;
- pomoc uczniom należącym do grupy tzw. podwyższonego ryzyka (terapia indywidualna i współpraca z kompetentnymi placówkami);

Zapobieganie i przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i przemocy.

- organizowanie zajęć na temat przyczyn i skutków zachowań agresywnych i stosowania przemocy;
- zapoznanie uczniów z podstawami prawnymi działań policji i sądu w przypadku agresji i przemocy małoletnich;
- uczenie zachowań w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia;
- kształtowanie umiejętności rozładowywania negatywnych emocji;
- współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły w zakresie profilaktyki;
- prowadzenie zajęć ART;

Kształtowanie wzorców zdrowego stylu życia. Wdrażanie do bezpiecznego zachowania się w sytuacjach życia codziennego.

- wdrażanie do przestrzegania zasad higieny osobistej;
- pogadanki na temat bezpiecznej drogi do szkoły, bezpieczeństwa w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych;
- zorganizowanie spotkań z funkcjonariuszami Policji, Straży Miejskiej i Pożarnej;

Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie.

- podejmowanie działań mających na celu kształtowanie nawyków dyscypliny indywidualnej i odpowiedzialności grupowej;
- rozwijanie pozytywnego obrazu własnej osoby poprzez poznanie i wyrażanie własnych uczuć i emocji, dostrzeganie swoich problemów;
- kształtowanie pozytywnej postawy wobec pracy;
- kształtowanie postawy "światłego obywatela"- znającego swoje prawa;

Podejmowanie działań zmierzających do przestrzegania przez uczniów regulaminu szkolnego.

- przeprowadzanie apeli wychowawczych;
- pedagogizacja rodziców;
- prowadzenie kart ucznia;
- praca w Zespole ds. Wychowawczych.Zajęcia profilaktyczne realizowane przez pedagoga:


Zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności społecznych. ART.
TZA jest programem wielostronnej interwencji ukierunkowanym na nauczenie dzieci i młodzieży 50 podstawowych umiejętności prospołecznych, które mają ułatwić im przystosowanie się do wymogów życia codziennego i zastąpić zachowania społecznie szkodliwe.
TZA w istotny sposób przyczynia się do trwałego nabywania umiejętności kontrolowania wybuchów agresji, opanowywania złości, a jednocześnie uczy konstruktywnych zachowań społecznych, wzmacnia transfer umiejętności wyuczonych podczas treningu na sytuacje życia codziennego. Jest bezpieczna nie wymaga głębokiej analizy przykrych stanów emocjonalnych, odbywa się w atmosferze zaufania i życzliwości.

Zajęcia z gupą dzieci młodszych ART


ART


Terapia TAKTYLNA


Terapia
Teatr Edukacji i Profilaktyki "Maska"


Logo"Wielka ucieczka"

" 29 października 2013 r. uczniowie szkoły podstawowej i przedszkolaki wzięły udział w przedstawieniu profilaktycznym „Wielka ucieczka”.

Dzieci podczas spektaklu zapoznały się i przypomniały sobie zasady bezpiecznego zachowania się w domu i na drodze, w szkole i w czasie wolnym. Jak bezpiecznie wybierać zabawy, jak poruszać się po jezdni i jak zachować się w stosunku do innych ludzi. Aktorzy podkreślili znaczenie zachowań asertywnych oraz ostrożności wobec obcych, przypomnieli konsekwencje wynikające z zabawy w niewłaściwym miejscu i czasie.


"Twoje życie- to Twoje decyzje"


21 listopada 2013 r. uczniowie klas gimnazjalnych wzięli udział w warsztatach profilaktycznych.
Cele zajęć:
- Zdobycie wiedzy i umiejętności przez uczniów pozwalającej na świadome zachowanie abstynencji w wieku młodzieńczym.
- Uświadomienie młodym ludziom jak ważne w życiu jest podejmowanie dobrych decyzji.
- Zrozumienie mechanizmu uzależnienia (alkohol, narkotyki, dopalacze). Uświadomienie, że uzależnienie to choroba, która stopniowo przejmuje władzę nad człowiekiem, zmienia jego system wartości.
Kształtowanie postawy asertywnej.

Tematyka zajęć :
1. Uzależnienia człowieka w kontekście podejmowania decyzji, które mogą doprowadzić do utraty kontroli nad własnym życiem: "...do tych ważnych decyzji należy również to, czy będę palił papierosy, używał środków odurzających, pił alkohol. Niewinne kosztowanie z "ciekawości" bardzo często przeradza się w styl bycia, silny nawyk, który szybko przejmuje kontrolę nad młodym człowiekiem..."
2. Motywy młodych ludzi sięgających po alkohol czy narkotyki :"…skosztować zakazanego owocu, poczuć się na luzie, zaimponować grupie, przezwyciężyć nieśmiałość, czy inne przykre emocje..."
3. Proces i mechanizmy uzależnienia: "...jeśli używka okaże się skuteczna w trudnej sytuacji, czyli np. pozwoli pozbyć się skrępowania w grupie, doda chwilowej energii, to fakt ten może stanowić zachętę do jej regularnego stosowania w wielu sytuacjach życiowych jako panaceum. To już niebezpieczny sygnał podatności na proces uzależniania własnego dobrego samopoczucia od sztucznej, chemicznej substancji, która zmienia jedynie na chwilę percepcję świata..., a nie pomaga przezwyciężyć swoich ograniczeń, rozwiązać realnych problemów..." Prowadzący zwraca uwagę na częste motywy sięgania po używki oraz objawy postępowania uzależnienia, jego siłę oraz destrukcyjne dla jednostki skutki (zdrowotne, społeczne, ekonomiczne).
4. Przeciwstawianie się presji rówieśniczej, kształtowanie postawy asertywnej (dzieci mają okazję ćwiczyć odmawianie, obserwowanie zachowań rówieśników, korygowanie własnych błędów).


W dniu 5 grudnia 2013 r. uczniowie klas gimnazjalnych oraz klas PP obejrzeli przedstawienie profilaktyczne "Blogerka"


Logo


"Blogerka" to opowieść o brutalizacji świata, w którym dorasta młodzież. Młody człowiek pozostawiony samemu sobie musi sprostać oczekiwaniom dorosłych. Niepowodzenia wywołują coraz większą frustrację. Brak zrozumienia ze strony najbliższych jest powodem poszukiwania akceptacji wśród grupy rówieśniczej. Sposobem na zaistnienie w grupie staje się agresja. Fala agresji narasta lawinowo, aż staje się niemożliwa do opanowania. Emocje, chęć zemsty, próba udowodnienia własnej przewagi wywołują eskalację przemocy. Dochodzi do sytuacji, w której nie sposób określić jednoznacznie kto jest katem, a kto ofiarą. Pozornie najprostsze rozwiązania okazują się ślepą uliczką, drogą do nikąd. Człowiek niewiedzący gdzie szukać pomocy, bezsilny, działający pod ciągłą presją podejmuje najgorsze z możliwych decyzji………………….

Spektakl ukazuje jak istotne w budowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich jest rozwijanie empatii, umiejętność rozwiązywania konfliktów i asertywność. Uczniowie dowiedzieli się, gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia przemocą i jak zachować się będąc świadkiem bądź ofiarą.

opracowanie: mgr Monika Dittmann